Information about cookies

Close [x]

We use cookies and similar technologies, including for the purposes of: providing services, statistics. Using the site without changing your browser settings means that they will be placed on your end device. Remember that you can always change these settings. More information

  Main site  
Main site
Notice
Notice
Subject: INSTRUKCJA DOT. REALIZACJI I ZALICZANIA PRAKTYK NA KIERUNKU PEDAGOGIKA (studenci oststniego roku)
Notice for: Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej
Date of publication: 4/24/2020
Date of validity: 9/30/2020
Contents:
        INSTRUKCJA DOTYCZĄCA REALIZACJI I ZALICZANIA PRAKTYK NA KIERUNKU PEDAGOGIKA 
DLA STUDENTÓW OSTATNICH SEMESTRÓW STUDIÓW LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH 
W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela
oraz Zarządzenia nr 6/2020 Rektora WSGE w sprawie w sprawie ustalenia sposobu realizacji praktyk w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie w czasie obowiązywania stanu epidemii COVID-19
z dnia 20 kwietnia 2020 r.
zaliczanie obowiązujących praktyk wynikających z programu studiów dla kierunku „Pedagogika” specjalność nauczycielska odbywać się będzie wg następujących ustaleń:

1. W grupie studentów pracujących aktualnie lub wcześniej (ale co najmniej do końca 2018 roku) w zawodzie i na stanowisku pracy zgodnym ze studiowanym zakresem (specjalnością). 
Praktyka zaliczona będzie na podstawie wniosku o zaliczenie praktyki zgodnie z dotychczas obowiązującą dokumentacją ze strony www.Uczelni (podstawowe dokumenty to zaświadczenie o zatrudnieniu na danym stanowisku pracy łącznie z zakresem obowiązków na tym stanowisku oraz oświadczeniem studenta w którym wymieni on i opisze czynności wykonywane w pracy zgodne z charakterem obowiązującej praktyki. 
2. W grupie studentów, którzy rozpoczęli i nie zakończyli do chwili obecnej praktyki.
Praktyka zaliczona będzie na podstawie wniosku o zaliczenie oraz skrócenie obowiązującego wymiaru praktyk (załącznik „D”) oraz dokumentów z dotychczasowego przebiegu praktyki potwierdzonych przynajmniej jedną pieczątką z instytucji, w której odbywała się praktyka.
3. W grupie studentów, którzy do chwili obecnej nie rozpoczęli praktyki.
	Praktyka zaliczona będzie na podstawie wniosku o zaliczenie praktyki (załącznik „E”), przygotowanych osobiście dokumentów oraz zrealizowanych czynności z wykorzystaniem technik online. Osobiście należy opracować i przygotować do wysłania w formie plików:
a) po pięć konspektów lub scenariuszy do przeprowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w grupach przedszkolnych oraz w klasach 1-2 Szkoły Podstawowej (załącznik „A”),
b) sprawozdanie z uczestniczenia lub współuczestniczenia w zajęciach online (na 2-3 str.) realizowanych przez nauczyciela przedszkola w wymiarze co najmniej 10 godz. oraz nauczyciela klas I – III w wymiarze co najmniej 10 godz. (załącznik „B”), UWAGA! W sprawozdaniu należy wyodrębnić działania terapeutyczne (zajęcia wyrównawcze i korekcyjno-komensacyjne) w stosunku do, Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) i z opiniami oraz orzeczeniami poradni pedagogiczno – psychologicznych,
c) oświadczenia nauczyciela, z którym student uczestniczył i współuczestniczył w prowadzeniu zajęć w przedszkolu lub lekcji w klasach I – III Szkoły Podstawowej z zastosowaniem techniki online (załącznik „C”).

Dokumenty te należy przysłać drogą elektroniczną na adres (sekreteriat@wsge.edu.pl z tematem „praktyki) w postaci skanów lub plików tekstowych w terminie po zrealizowaniu powyższych czynności i skompletowania dokumentacji, nie później jednak niż do 31 maja 2020 r. 
Dokumenty do wypełnienia znajdują się w zakładce pliki do pobrania oraz w załączeniu do niniejszej wiadomości.


      
Author: Mrozińska Dominika
Instrukcja praktyk dla spec. nauczycielskich.doc
Wirtualny Dziekanat WSGE i WSNS v. 4.3.0 b23 Copyright (c) 2020 APR System