Information about cookies

Close [x]

We use cookies and similar technologies, including for the purposes of: providing services, statistics. Using the site without changing your browser settings means that they will be placed on your end device. Remember that you can always change these settings. More information

  Main site  
Main site
Notice
Notice
Subject: informacje odnośnie obron (st. I i II st. ) Józefów i Piaseczno 2020
Notice for: Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
Date of publication: 6/16/2020
Date of validity: 8/30/2020
Contents:
        Wymagania formalne i edytorskie:
1.Praca dyplomowa powinna spełniać następujące wymagania:
1)objętość pracy licencjackiej bądź inżynierskiej powinna się zawierać w wymiarze od 40 do 70 stron maszynopisu liczonych od wstępu do zakończenia, natomiast pracy magisterskiej – w wymiarze od 60 do 100 stron maszynopisu liczonych od wstępu do zakończenia;
2)praca powinna być przygotowywana w formacie edytora Microsoft Office Word (doc, docx) lub Open Office (odt);
3)czcionka i marginesy:
a)czcionka Times New Roman, 
b)wielkość czcionki podstawowej 12 pkt., 
c)odstęp między wierszami na 1,5 wiersza,
d)marginesy: górny, dolny, prawy – 2,5 cm, lewy margines - 3,5 cm, do wydruku należy ustawić marginesy lustrzane
e)numeracja stron w stopce;
2.Edycja pracy dyplomowej: sposób cytowania, odnośniki do literatury, wykaz cytowanych prac itp. powinna być zgodna z przyjętymi w danej dyscyplinie standardami. 
3.Ostateczna wersja drukowana pracy dyplomowej powinna spełniać następujące warunki:
1)dwustronny wydruk komputerowy, 
2)format papieru – karty A4,
3)karty trwale złączone ze sobą (bindowanie).
4.Ostateczna wersja elektroniczna pracy dyplomowej powinna spełniać następujące warunki:
1)zapis całości w jednym pliku na nośniku elektronicznym w dwóch formatach plików – wskazanym w ust. 1 pkt 2 oraz PDF;
2)maksymalny rozmiar pracy to 15 MB;
3)płyta opisana w miejscu do tego przeznaczonym i oddana w opisanej papierowej kopercie, luzem, bez przyklejenia do pracy; w opisie płyty należy umieścić: imię i nazwisko autora, numer albumu, kierunek, zakres studiów oraz rok obrony.Ostateczna wersja pracy dyplomowej
1. Ostatnią wersję pracy dyplomowej promotor akceptuje wpisując klauzulę przyjęcia na stronie tytułowej – w obecnej sytuacji składacie Państwo prace bez podpisu Promotora. 
2. Student składa zaakceptowaną pracę w Biurze Obsługi Kształcenia w dwóch egzemplarzach:
1)jeden - w wersji papierowej, zbindowany
2)drugi - w wersji elektronicznej w formatach PDF i DOC/DOCX (na jednym CD).
3. Przy składaniu pracy w Biurze Obsługi Kształcenia, student na pierwszej stronie pracy,
w miejscu ostemplowanym przez pracownika Biura, podpisuje oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej.
4. Zgodność tematu pracy dyplomowej z tematem zatwierdzonym w procedurze określonej
w niniejszym regulaminie kontrolowana jest przez kierownika Biura Obsługi Kształcenia.
5. W przypadku zaistniałej niezgodności, Biuro Obsługi Kształcenia informuje promotora
o konieczności modyfikacji w wydruku pracy i na nośniku elektronicznym. 
6. Ostateczny tekst pracy dyplomowej, w wersji przeznaczonej do obrony, jest składany
w Biurze Obsługi Kształcenia na co najmniej 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego. Ostateczny termin składania prac dyplomowych wraz z terminami obron macie Państwo podany w oddzielnym ogłoszeniu na WD. 

 PROSZĘ ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA STRONĘ TYTUŁOWĄ PRACY - jeśli nie będzie ona zgdona ze wzorem strony tytułowej WSGE niestety będziecie Państwo odesłani do poprawy. Przypominam, że Biblioteka WSGE jest nie czynna także nie będzie możliowości poprawy prac w Uczelni. 

Pracę w systemie plagiatowym (JSA) sprawdza Promotor - przy składaniu pracy dyplomowej w Dziekanacie student musi dostarczyć wydrukowany raport z systemu plagiat. Numeracja: 
- strona 1 to strona tytułowa – numeracja tej strony jest niewidoczna („ukryta”) 
- strona 2 to słowa kluczowe – numeracja tej strony jest niewidoczna ( „ukryta”) 
- strona 3 to spis treści – od tej strony numeracja jest widoczna
- jeśli spis treści mieści się na jednej stronie (trzeciej ) to kolejną stronę należy zostawić pustą (czwartą )
- wstęp zaczynamy od strony 5 
- nowy rozdział zawsze zaczynamy od nowej strony ( prawej bądź lewej) 
Słowa kluczowe - 5-7 słów , nie więcej jak 9 

Przy składaniu pracy należy złożyć również : 
- 4 zdjęcia w formacie 45/65 mm  
- karta odejścia studenta ( do pobrania w Dziekanacie ) – należy zebrać podpisy w Kasie ( po uregulowaniu płatności czesnego) oraz Bibliotece (należy rozliczyć się z wypożyczanych książek)
- oświadczenia –  do pobrania z załącznika 

Egzamin dyplomowy składa się z udzielenia poprawnych odpowiedzi na trzy pytania: 
 - pierwsze wylosowane z pytań ogólnych
- drugie wylosowane z pytań specjalnościowych 
- trzecie – pytanie zadane przez recenzenta pracy 
Pytania na egzamin dyplomowy znajdziecie Państwo na wirtualnym dziekanacie w zakładce pliki do pobrania. 

PRACE DO DZIEKANATU składacie dopiero po uzyskaniu pozytywnych ocen z danego semestru. Macie podgląd na WD czy oceny zostały już uzupełnione przez Wykładowów. 

HARMONOGRAMY (godzinowe + składy komisji) na poszczególne dni obron będą publikowane na kilka dni przed wyznaczoną datą obrony. 

KARTY EGZAMINACYJNE - w związku z obecną sytuacją nie pobieracie z Dziekanatu kart do wpisów. Proszę o uregulowanie wpłat zgodnie z kalendarzem płatności ponieważ Studentom z zaległością finansową Wykładowca nie uzupełni ocen w protokole (będzie zablokowana możliowść wpisu oceny dla Studentów z zaległościami finansowymi). 

EGZAMINY DYPOMOWE DLA STUDENTÓW NIESTACJONARNYCH ODBĘDĄ SIĘ W TRADYCYJNEJ FORMIE, NA SALI Z UWZGLĘDNIENIEM ZASAD BEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANYCH Z COVID 19.  

      
Author: Zawadka Beata
oświadczenia komplet obrona 2020.docx
Wirtualny Dziekanat WSGE i WSNS v. 4.3.0 b23 Copyright (c) 2020 APR System